no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

វិធីសាស្រ្តថ្មី នៅក្នុងការធ្វើតេស្ត៍ថាមពលថ្មរបស់ផលិតផល Apple ហើយនិងការរាប់ចំនួនវដ្តនៃថាមពលថ្ម រួមនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀត

គ្រប់គ្នាមិនថា ខ្ញុំមិនថាប្រិយមិត្តនោះទេ គឺពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់នូវព័តមាននានានៅលើស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន នៅក្នុងនោះ រូមមានដូចជាការត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើព័ត៌មានអំពីការរាប់ចំនួនវដ្តនៃថាមពលថ្មជាដើម។ តើលោកអ្នក ត្រូវសាកថាមពលថ្មប៉ុន្មានដង ដើម្បីឱ្យទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកពេញលេញនោះ? ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple អាចរាប់ចំនួនវដ្តនៃថាមពលថ្មម្តង គឺសម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពលរហូតដល់ពេញ 100%។ 

ក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញព័តមានខ្លះស្តីពីថាមពលថ្ម ហើយខាងក្រោមនេះ គឺអ្វីដែលោកអ្នកចង់ដឹង៖

 

1. ទូរស័ព្ទ iPhone រចនាឡើងសម្រាប់ការរក្សាថាមពលថ្មបញ្ចូលត្រឹមតែ 80% រហូតដល់ចំនួន 500 វដ្ត នៃថាមពលថ្ម

2 នាឡិកា Apple Watch រចនាឡើងសម្រាប់ការរក្សាថាមពលថ្មបញ្ចូលត្រឹមតែ 80% រហូតដល់ចំនួន 1, 000 វដ្តនៃថាមពលថ្ម

3. ឧបករណ៍ iPad រចនាឡើងសម្រាប់ការរក្សាថាមពលថ្មបញ្ចូលត្រឹមតែ 80% រហូតដល់ចំនួន 1, 000 វដ្តនៃថាមពលថ្ម

4. iPod  រចនាឡើងសម្រាប់ការរក្សាថាមពលថ្មបញ្ចូលត្រឹមតែ 80% រហូតដល់ចំនួន 400 វដ្តនៃថាមពលថ្ម

5 acBook រចនាឡើងសម្រាប់ការរក្សាថាមពលថ្មបញ្ចូលត្រឹមតែ 80% រហូតដល់ចំនួន 1, 000 វដ្តនៃថាមពលថ្ម

ជាមូយនឹងវិធីសាស្រ្តនេះ សំរាប់កុំព្យូទ័រ Mac លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Coconut Battery App។ កម្មវិធីនេះបង្ហាញអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃថាមពលថ្មរបស់ឧបករណ៍គ្រប់ប្រភេទរបស់ Apple។ វាបង្ហាញនូវព័ត៌មាននៃការសាកបញ្ចូលថាមពលថ្ម លទ្ធភាពនៃការបញ្ចូលថ្មពេញ ឈ្មោះរបស់ឧបករណ៍ កាលបរិច្ឆេទនៃការផលិត ចំនួនវដ្ត និងសីតុណ្ហភាពថាមពលថ្ម។ នៅលើ Windows លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី iBackupBot។ កម្មវិធីនេះនៅតែដាក់ឱ្យដំណើរការដដែល ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការឆែកមើលទៅលើចំនួនវដ្តនៃថាមពលថ្មនៅលើឧបករណ៍ iOS របស់អ្នកនោះ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបាន។ នៅក្នុងកម្មវិធី iBackupBot លោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសនូវឧបករណ៍របស់អ្នក និងចុចនៅលើ More Information ហើយរកមើលពាក្យថា CycleCount ៕ 

 
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម