no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

តើគ្រប់ៗគ្នា ចង់ដឹងទេថា តើឃាតករលាក់មុខនៅលើដងផ្លូវសព្វថ្ងៃនេះ ជាអ្នកណាទេ? សូមចុចទីនេះ!

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យើងបានឃើញនូវអត្ថបទមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹង “ឃាតកលាក់មុខនៅលើដងផ្លូវ”  ចង់ដឹងថា ឃាតកនោះជាអ្នក ហើយអ្វីដែលគេចង់បង្ហាញ? ដើម្បីអោយដឹងច្បាស់ សូមទស្សនានូវវីដេអូខ្លីដូចខាងក្រោម:

ដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយថា ឃាតកលាក់មុខនៅលើដងផ្លូវ នោះគឺជាអ្នកណា? គឺអ្នកប្រើទូរស័ព្ទពេលបើកបរ! ហើយយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាអ្នកប្រើទូរស័ព្ទពេលបើកបរអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ 4 ដងខ្ពស់ជាងអ្នកមិនប្រើទូរស័ព្ទពេលបើកបរ។ សូមចងចាំថា “កុំប្រើទូរស័ព្ទពេលបើកបរ! អ្នកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍! 

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម