no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

វត្តមានរបស់ EPSON ម៉ាស៊ីនព្រីនធើស៊េរីថ្មី គឺពិតជាផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល និងរហ័សបំផុត សម្រាប់កិច្ចការងារការិយាល័យ

 

តើលោកអ្នក ត្រូវការម៉ាស៊ីនព្រីនសម្រាប់ការិយាល័យមែនទេ? ជាមួយម៉ាស៊ីនព្រីន Epson L6190 ជាម៉ាសីុនព្រីនធើស៊េរីថ្មីបំផុត របស់ក្រុមហ៊ុន Epson ដែលត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អបំផុត  បំពាក់មុខងារព្រីន ស្ក៊ែន និង ហ្វូតូកូពី បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តតែម្តង។ ម៉ាស៊ីនព្រីនធើស៊េរីថ្មីនេះ អាចទ្រទ្រង់ការព្រីនបានច្បាស់បំផុតក្នុងទំហំ 4800x1200 dpi  ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្រីនប្រភេទ  On-demand inkjet មូ៉ដែល Ink Droplet Volume ចំនួន 3.3pl ទ្រទ្រង់ជាមួយការព្រីន Auto-duplex printing បានដល់ទំហំ A4 ព្រីនបានទាំងសងខាង និងមានសមត្ថភាពអាចព្រីនឯកសារពណ៌បាន 15 សន្លឹក និងសខ្មៅបាន 33 សន្លឹកក្នុងមួយនាទី បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត។ ជាពិសេស អាចព្រីនរូបភាពបានទំហំ 10x15cm/4x6 ភិចសែល ត្រឹមតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

 រីឯមុខងារស្ក៊ែនវិញ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Flatbed  CIS អាចទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងឯកសារទំហំ 1,200 dpi x 2,400 dpi មួយទៀត គឺមុខងារហ្វូតូកូពីអាចធ្វើការថតចម្លងឯកសារបានយ៉ាងលឿនរហ័សទាន់ចិត្តតែម្តង ដោយអាចកូពីបាន11 សន្លឹក សម្រាប់ឯកសារសខ្មៅ និងឯកសារពណ៌បាន 5 សន្លឹក ក្នុងមួយនាទីផងដែរ។ ជាងនេះទៅទៀត វាក៏ត្រូវបានបំពាក់់មកជាមួយនូវមុខងារព្រីនតាមរយះ Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud និង Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Wi-Fi និង Wi-Fi Direct បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត និងទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10, Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP និង Mac OS X ថែមទាំងមានអេក្រង់ទំហំ 2.4 អីុង TFT Colour LCD សម្រាប់បង្ហាញមុខងារផងដែរ។

  Epson L6160 Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Printer

Epson L6160 Wi-Fi Duplex All-in-One Ink Tank Printer ជាមា៉សីុនព្រីនធើស៊េរីថ្មីបំផុត របស់ក្រុមហ៊ុន Epson ដែលត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អបំផុត  បំពាក់មុខងារព្រីន ស្ក៊ែន និង ហ្វូតូកូពី បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តតែម្តង។ ម៉ាស៊ីនព្រីនធើស៊េរីថ្មីនេះ អាចទ្រទ្រង់ការព្រីនបានច្បាស់បំផុតក្នុងទំហំ 4800 x 1200 dpi ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្រីនប្រភេទ  PrecisionCoreTM printhead មូ៉ដែល Ink Droplet Size ចំនួន 3.3pl មានសមត្ថភាពអាចព្រីនឯកសារពណ៌បាន 20 សន្លឹក និងសខ្មៅបាន 33 សន្លឹកក្នុងមួយនាទី បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត និងអាចព្រីនបានទាំងសងខាង Duplex ថែមទៀតផង។ ជាពិសេស អាចព្រីនរូបភាពបានទំហំ 4x6 ភិចសែលត្រឹមតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

 

រីឯមុខងារស្ក៊ែនវិញ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Flatbed  CIS អាចទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងឯកសារទំហំ 600x1200 dpi មួយទៀតគឺមុខងារហ្វូតូកូពី ដែលអាចធ្វើការថតចម្លងឯកសារបានយ៉ាងលឿនរហ័សទាន់ចិត្តតែម្តង ដោយអាចកូពីបាន 11 សន្លឹកក្នុងមួយនាទីផងដែរ  និងមានល្បឿនក្នុងការហ្វាក់បានលឿនរហូតដល់ 33.6Kbps ។ ជាងនេះទៅទៀត វាក៏ត្រូវបានបំពាក់់មកជាមួយនូវមុខងារព្រីនតាមរយះ Wireless, Epson iPrint, Scan to Cloud, Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត និងទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP និង Mac OS X v10.7.5 ថែមទាំងមានអេក្រង់ទំហំ 2.2 អីុង សម្រាប់បង្ហាញមុខងារផងដែរ។

Epson L310 Ink Tank Printer ជាមា៉សីុនព្រីនធើស៊េរីថ្មីបំផុត របស់ក្រុមហ៊ុន Epson ដែលត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អបំផុត  បំពាក់មុខងារព្រីន បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តតែម្តង។ ម៉ាស៊ីនព្រីនធើស៊េរីថ្មីនេះ អាចទ្រទ្រង់ការព្រីនបានច្បាស់បំផុតក្នុងទំហំ 5760 x 1440 dpi ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្រីនប្រភេទ On-demand inkjet មូ៉ដែល Ink Droplet Size ចំនួន 3pl មានសមត្ថភាពអាចព្រីនឯកសារពណ៌បាន 15 សន្លឹក និងសខ្មៅបាន 33 សន្លឹកក្នុងមួយនាទី បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត និងអាចព្រីនបានទាំងសងខាង Duplex ថែមទៀតផង។

 

ជាពិសេស អាចព្រីនរូបភាពបានទំហំ 4x6 ភិចសែល ត្រឹមតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ ជាងនេះទៅទៀត ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះ ក៏ត្រូវបានបំពាក់់មកជាមួយនូវមុខងារព្រីនតាមរយះ Wireless, Epson iPrint, Scan to Cloud, Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត និងទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP និង Mac OS X ផងដែរ។

រាល់ផលិតផល Epson អាចរកេជាវបាននៅ៖ Best Electronic , សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 012 212 904 / 017 819 519

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម