no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Huawei នាំមុខទៅលើទីផ្សារនាឡិកានៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2020 ជាមួយនឹងការនាំចេញបានចំនួន 4.282 លានគ្រឿង

ក្រុមហ៊ុន IDC ទើបតែបញ្ចេញនូវរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនអំពីទីផ្សារនាឡិកានៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2020 នេះ។ តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះ ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺនាំមុខទីផ្សារដូចដែលខ្លួននាំមុខសម្រាប់ទីផ្សារស្មាតហ្វូនផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុន Apple និង Garmin ក៏ដំណើរការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសនេះផងដែរ។ ទីផ្សារនេះគឺមានការនាំចេញនាឡិកាចំនួន 17.62 លានគ្រឿងដែលមានការធ្លាក់ចុះ 11.3% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។

តាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ការនាំចេញទីផ្សារនាឡិកាគឺមានការធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 5.5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះដែលមានចំនួន 14.86 លានគ្រឿង។ សម្រាប់នាឡិកាស្មាតវ៉ច (មនុស្សជំទង់ និងក្មេងៗ) គឺមានការធ្លាក់ចុះ 33.3%ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ  2.76 លានគ្រឿង។ ការធ្លាក់ចុះទៅលើការនាំចេញនេះគឺដោយសារតែមេរោគរាតត្បាត  COVID-19 ហើយការនាំចេញកាសស្តាប់ឥតខ្សែគឺមានចំនួន 26.5% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ ហើយនាឡិកាសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់ 8.4% ក៏ដំណើរការយ៉ាងល្អផងដែរ។

no-alternative title

 

នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ IDC នេះ នៅចុងឆ្នាំ 2020 នេះ ចំណែកទីផ្សារនាឡិកាសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមានការកើនឡើងចំនួន 17.4% ខណៈពេលដែលកាសស្តាប់ឥតខ្សែ និងនាឡិកាសម្រាប់មនុស្សជំទង់គឺមានការកើនឡើងចំនួន 47.7% និង 37.6% រៀងគ្នា។ ម៉ាកយីហោនាឡិកាចំនួន 5 របស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2020

•Huawei

•Xiaomi

•Apple

•LifeSense

•BBK Electronics

ក្រុមហ៊ុន  Huawei នាំមុខទីផ្សារនាឡិកាចិននៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2020 នេះជាមួយនឹងការនាំចេញនូវនាឡិកាចំនួន 4.282 លានគ្រឿងដែលមានចំនួនស្មើទៅនឹង 24.3% នៃទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុននេះមានការកើនឡើង 18.8% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះទៅលើការនាំចេញរបស់វា ហើយចំណែកទីផ្សាររបស់គឺមានចំនួន 3.605 លានគ្រឿង និង  18.1% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះ (ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2019)។

ក្រុមហ៊ុន  Xiaomi ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 ជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារចំនួន  23.5%ដែលមានការនាំចេញចំនួន 4.144 លានគ្រឿង។ ប៉ុន្តែវាក៏មានការធ្លាក់ចុះចំនួន  0.6% ផងដែរ។ នៅក្នុងឆ្នាំមុននេះ ក្រុមហ៊ុននេះនាំមុខទីផ្សារជាមួយនឹងការនាំចេញចំនួន 4.177 លានគ្រឿង និងចំណែកទីផ្សារចំនួន 21.0% ផងដែរ។

សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 នោះ ក្រុមហ៊ុន Apple នាំចេញស្មាតហ្វូនចំនួន  2.848 លានគ្រឿងជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារចំនួន 16.2% ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការកើនឡើងចំនួន 15.2%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះពីចំណែកទីផ្សារចំនួន  12.4% និង  2.473 លានគ្រឿង៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម