no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Xiaomi នឹងនាំចេញស្មាតហ្វូនចំនួន 160 លានគ្រឿងស្របពេលដែល Huawei ថានឹងធ្វើអោយបាន 200 លានគ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ 2019 នេះ

គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ឆ្នាំ 2018 នេះគឺជិតបញ្ចប់ហើយ យើងរំពឹងថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននឹងចាប់ផ្តើមនូវការប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអំពីលទ្ធផល និងការកំណត់គោលដៅនៃការលក់របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះ រួមជាមួយនឹងការបង្ហាញនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរ។ ប្រភពសារព័ត៌មានមួយចំនួន បានរាយការណ៍អំពីគោលដៅនៃការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូនកំពូលចំនួន 2 របស់ចិនគឺ Huawei និង Xiaomi។ តាមការបញ្ជាក់អំពីប្រភពដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និង Huawei កំណត់នូវការបង្កើនគោលដៃនៃការលក់របស់ខ្លួនដល់ទៅ 20%។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ឈានដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនគឺការលក់ស្មាតហ្វូន 100 លានគ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែប្រភពនេះ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនមានកំណត់ត្រាថ្មីនៃការលក់របស់ខ្លួនដល់ទៅ 160 លានគ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះដែលច្រើនជាងការកើនឡើង 20% នោះ។

ក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏កំពុងតែធ្វើការបង្កើនទៅលើគោលដៅនៃការនាំចេញស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនផងដែរ ដោយគេបានប្រកាសថា នឹងលក់អោយបាន 200 លានគ្រឿងនៅឆ្នាំក្រោយនេះ។ ប្រភពនេះ បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុន Oppo និង Vivo ក៏កំណត់គោលដៅនៃការកើនឡើងរបស់ខ្លួនដល់ទៅ 10% ផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះ។ យោងតាមចំណែកទីផ្សារចុងក្រោយបំផុតនោះចេញពីក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research បញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារនៅចិនដែលមានចំណែក 23% ហើយតាមពីក្រោយដោយក្រុមហ៊ុន Oppo និង Vivo ដែលមានចំណែកទីផ្សារ 21% រៀងៗខ្លួនផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Xiaomi ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ នៅលើទីផ្សារជាមួយនឹង ១៣% ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទ 5 ជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 9%។ ក្រុមហ៊ុន Samsung មើលឃើញថាចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនគឺមានការធ្លាក់ចុះ 1%៕ 

no-alternative title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម