no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

របាយការណ៍ទីផ្សារស្មាតហ្វូនរបស់ចិននៅក្នុងត្រីមាសទី 2 នេះ បានបង្ហាញថា Huawei លេខមួយ vivo លេខពីរ និង oppo លេខបី

ពេលនេះមិនមែនជារឿងដែលអាថ៌កំបាំងនោះទេ ដែលថា ប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោក។ ដូចនេះ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅទីនេះ គឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពដែលយើងមានសម្រាប់ទីផ្សារស្មាតហ្វូនពិភពលោកនោះ។ ជាក់ស្តែង វាក៏មានកាលៈទេសៈខ្លះ ដែលទីផ្សាររបស់ចិន អាចនឹងខុសប្លែកពីទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនោះ ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងជាច្រើននោះ វាគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ពិភពលោក។ អ្នកអាចយល់ស្របជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះ ឬបដិសេធវាក៏បាន។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារស្មាតហ្វូន វាគឺជារឿងពិត។ 

 

no-alternative title

នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន IDC បានធ្វើការបញ្ចេញនូវរបាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី 2 ទៅលើទីផ្សារស្មាតហ្វូននៅក្នុងប្រទេស ចិននៅក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ ដែលការនាំចេញស្មាតហ្វូននៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ត្រីមាសទី 2 នេះគឺមានចំនួន 97.9 លានគ្រឿងដែលមានការធ្លាក់ចុះ 6.1% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ សម្រាប់ឆមាសទី 1 ឆ្នាំ 2019 នេះ ការនាំចេញស្មាតហ្វូនសរុបគឺមានចំនួនដល់ទៅ 180 លានគ្រឿង ដែលមានការធ្លាក់ចុះ 5.4% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុននេះ។ សម្រាប់របាយការណ៍នៅក្នុងត្រីមាសទី 2 នៃទីផ្សារស្មាតហ្វូនរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ ការនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺមានចំនួន 36.3 លានគ្រឿង ដែលមានចំណែកទីផ្សារ 37% ជាមួយនឹងការកើនឡើង 27% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ នេះ គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន 5 ដែលមានកំនើននៃការនាំចេញកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។

ក្រុមហ៊ុន VIVO និង OPPO ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 និងលេខ 3 ដែលមានការនាំចេញស្មាតហ្វូនចំនួន 18.3 លានគ្រឿង និង 18.2 លានគ្រឿងរៀងគ្នា។ សម្រាប់ចំណែកទីផ្សាររបស់ពួកគេគឺមានចំនួន 18.7% និង 18.6% ដែលមានការធ្លាក់ចុះ 8.2% និង 13.9% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ អ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នោះ ការនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi គឺមានចំនួន 11.7 លានគ្រឿងជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 11.9% ដែលមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 19.3% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ ក្រុមហ៊ុន Apple ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ ដែលមានការនាំចេញចំនួន 6.6 លានគ្រឿងដែលមានចំណែកទីផ្សារ 6.7% ហើយវាមានការធ្លាក់ចុះ 6.2% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។

ដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្រាប់ត្រីមាសទី 2 នៃទីផ្សារស្មាតហ្វូនរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ ក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលមានស្ថានភាពល្អនោះ គឺក្រុមហ៊ុន Huawei។ សម្រាប់ការធ្លាក់ចុះទៅលើទីផ្សារស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត គឺជាការចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Huawei។ នេះ គឺជាហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចក្រុមហ៊ុន Huawei ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម