no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ការប្រឡងថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Canon Photomarathon លើកទី 8 បានរកឃើញជ័យលាភីហើយ

ការប្រឡងថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Canon Photomarathon លើកទី 8 ក្នុងឆ្នាំ 2018 បានបញ្ចប់ដោយភាពជោគជ័យ ជាមួយនិងភាពរីករាយជាទីបំផុត ដោយបានស្វែង រកឃើញនូវជ័យលាភីជាច្រើនរូប បន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសរូបភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពេញមួយថ្ងៃ ពីសំណាក់គណៈកម្មការ និងមេប្រយោគជាច្រើនរូប ដែលជាអ្នកដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះ។ Canon Photomarathon ឆ្នាំនេះ គឺមានបេក្ខជនជាង 1000 នាក់បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ថតរូបធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Canon នៅកម្ពុជា។ នេះជាឆ្នាំទី 8 ហើយដែល ក្រុមហ៊ុន Canon បានរៀបចំកម្មវីធីនេះឡើង ដោយបានប្រមូលផ្តុំអ្នកថតរូបមកពីគ្រប់ស្រទាប់សំរាប់តែកម្មវិធីមួយថ្ងៃនេះ ជាមួយនឹងគោលបំណងតែមួយសំរាប់ការទទួលជ័យជំនៈ។

no-alternative title

សំរាប់ Topic 1៖  Open Category

Winner 1 បានទៅលើឈ្មោះ Chan Vuthseyla

Winner 2 បានទៅលើឈ្មោះ Heng Gech Seang

Winner 3  បានទៅលើឈ្មោះ Teap Senghour

សម្រាប់ Student Category

Winner 1 បានទៅលើឈ្មោះ Khemrath Phykhunsa

Winner 2  បានទៅលើឈ្មោះPen Pechpanha

Winner 3  បានទៅលើឈ្មោះChhun Reachsey

សម្រាប់ Topic 2  Open Category

Winner 1  បានទៅលើឈ្មោះDara Nilrotherak

Winner 2  បានទៅលើឈ្មោះ Ny Vandy

Winner 3  បានទៅលើឈ្មោះ Reach Rithivong

Student Category

Winner 1  បានទៅលើឈ្មោះ Chan Chemmonyodom

Winner 2  បានទៅលើឈ្មោះ Chouheang EA

Winner 3  បានទៅលើឈ្មោះ Soeng Chesda

សម្រាប់ Topic 3  Open Category

Winner 1  បានទៅលើឈ្មោះ Khem Sovanna

Winner 2  បានទៅលើឈ្មោះ Or Sereiromnir

Winner 3  បានទៅលើឈ្មោះ Soeurn Sayornsonya

សម្រាប់ Student Category

Winner 1 បានទៅលើឈ្មោះ Lim Heng

Winner 2 បានទៅលើឈ្មោះ Un Mengtong

Winner 3 បានទៅលើឈ្មោះ Cheng Punleu

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម