តើលោកអ្នក ចង់ដឹងព័ត៍មានលម្អិតអ្វីខ្លះពីស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S10?

តើលោកអ្នក ចង់ដឹងព័ត៍មានលម្អិតអ្វីខ្លះពីស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy S10?

ដោយ​ ប៉េងលីន
ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសចេញនូវ One UI របស់ខ្លួននៅក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយ មើលទាក់ទាញខ្លាំងណាស់

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសចេញនូវ One UI របស់ខ្លួននៅក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយ មើលទាក់ទាញខ្លាំងណាស់

Samsung Notebook 9 បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិសេសអាចប្រើប្រាស់ S Pen ដូចស្មាតហ្វូន Galaxy Note 9 អញ្ចឹង

Samsung Notebook 9 បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិសេសអាចប្រើប្រាស់ S Pen ដូចស្មាតហ្វូន Galaxy Note 9 អញ្ចឹង

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម